Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012

Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w

2018 roku wynosi 35,55 zł

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000


UWAGA
Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl(zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
30 Listopada 2018

Szanowni Państwo!


Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: "Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach". Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Ankieta jest dostępna pod adresem: www.interankiety.pl
Organizatorem badania jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Patronat nad badaniem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Na odpowiedzi czekamy do 16 grudnia.

Zranienia i zakłucia - jak doskonale wiemy - to codzienność naszej pracy. Każdego dnia tysiące pielęgniarek oraz całego personelu medycznego narażonych jest na ekspozycję zawodową. W krajach Unii Europejskiej każdego roku odnotowuje się blisko 1,2 miliona skaleczeń z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przypadków jest około 37 tysięcy rocznie. Oznacza to, że na 100 łóżek szpitalnych rocznie przypada od 12 do 30 zakłuć.

Te dane są zatrważające i bardzo niepokojące. Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłuć i zranień wśród przedstawicieli Naszej grupy zawodowej. Chcemy sprawdzić, czy poszczególne rekomendacje i zalecenia są wdrażane na poziomie placówek medycznych, a także czy dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań jest zapewniony każdemu przedstawicielowi naszego zawodu.20 Listopada 2018

Szanowni Państwo!


Matylda Kłudkowska: Diagności laboratoryjni mają dość poniżania | Skąd się bierze opór przed wizytą u lekarza?
Newsletter Medexpress
16 Listopada 2018

Szanowni Państwo!


"Szczepimy, bo myślimy"16 Listopada 2018

Szanowni Państwo!


Debata Medexpressu: RZS | Lekarze: jedyną instytucją przygotowaną w 100% do wystawiania e-zwolnień obligatoryjnie jest ZUS
Newsletter Medexpress
30 Października 2018

Szanowni Państwo!


Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne10 Października 2018

Szanowni Państwo!


W związku z licznymi zapytaniami w zakresie wykazywania w zeznaniach rocznych i zapłaty podatku od udziału w szkoleniach oraz refundacji w całości lub części kosztów szkoleń organizowanych lub zwracanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku informujemy, iż w wyniku przychylnego dla członków samorządu pielęgniarek i położnych orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 1206/15 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0387F40AFE - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) którym oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów podtrzymującego swoje stanowisko (sprawa OIPiP w Katowicach), w następstwie czego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swoich licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych (tak np.:

z dnia 5 stycznia 2018 r. nr 0113-KDIPT2- 3.4011.320.2017.1.PR -
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0113-kdipt2-3-4011-320-2017-1-pr

z dnia 23 marca 2018 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.49.2018.1.KP -
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0112-kdil3-3-4011-49-2018-1-kp

z dnia 28 marca 2018 r. nr o115-KDIT2-2.401r.6o.2o18.2.ENB
https://interpretacje-podatkowe.org/kurs/0115-kdit2-2-4011-60-2018-2-enb

z dnia 4 kwietnia 2018 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.79.2018.1.MM -
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0112-kdil3-3-4011-79-2018-1-mm

z dnia 11 maja 2018 r. nr 0115-KDIT2.2.4011.81.2018.1.RS.
>https://interpretacje-podatkowe.org/przychod/0115-kdit2-2-4011-81-2018-1-rsuznał za prawidłowe stanowisko, że wobec nałożonych ustawowo obowiązków uczestnictwa w szkoleniach po stronie uczestnika (pielęgniarki i położnej) nie powstaje przychód z tego tytułu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy wydatki na szkolenia wprawdzie ponosi samorząd, ale pochodzą one ze składek członkowskich opłaconych przez pielęgniarki i położne (w przypadkach, gdy szkolenie organizowane jest i finansowane ze środków własnych OIPiP; organizowane przez podmiot trzeci, ale finansowane przez OIPiP ze środków własnych; organizowane przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości bądź w części przez OIPiP)
Ponadto Okręgowa Izba nie ma obowiązku sporządzania w takich przypadkach PIT-8C.

W związku ze zmianą stanowiska organów podatkowych oraz linii orzeczniczej osoby uczestniczące w szkoleniach finansowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ze składek członków Izby mogą wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku za lata poprzednie do okresu przedawnienia, tj. za lata 2012 - 2017 r.

Wniosek i stwierdzenie nadpłaty OIPiP - wzór10 Października 2018

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na spotkanie PTPAiIO8 Października 2018

Szanowni Państwo!


CZY WCIĄŻ 95% DZIECI DO 5 R.Ż. MUSI PRZEBYĆ CHOROBĘ ROTAWIRUSOWĄ?2 Października 2018

Szanowni Państwo!


Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z cyklu: "Opieka stomijna" w dniu 25 października 2018r o godz. 14.00 do Sali Wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Włocławek28 Września 2018

Szanowni Państwo!


ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 201826 Września 2018

Szanowni Państwo!


MZ: najważniejszy jest pacjent. I zdrowy rozsądek | Zarządzenie NFZ dot. wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
Newsletter Medexpress
19 Września 2018

Szanowni Państwo!


Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie pt. "Prawo dla pielęgniarek i położnych" - 20-21 września17 Września 2018

Szanowni Państwo!


Uchwała nr 334/VII/2018 w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowej rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych...

Załącznik do uchwały
21 Sierpnia 2018

Szanowni Państwo!


W związku z porozumieniem Ministerstwa Obrony Narodowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych reprezentowanych przez Panią Lucynę Jakubowską, 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej uprzejmie prosi o wsparcie w zakresie zaproszenia wszystkich pielęgniarek na spotkanie informacyjne. Spotkanie, odbędzie się w dniu 05.09.2018 r. o godzinie 14.00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, ul. Dziewińska 17, 87- 800 Włocławek.

Celem spotkania będzie rozpowszechnienie wiedzy na temat oferty Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie doskonalenia zawodowego oraz możliwości służby w 8 Kujawsko- Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczyłem oficera prasowego por. Dianę WARCHOCKĄ tel. 885-330-816.20 Sierpnia 2018

Szanowni Państwo!


Uroczystości pogrzebowej śp.Urszuli Krzyżanowskiej Łagowskiej20 Sierpnia 2018

Szanowni Państwo!


List otwarty do członków NSZZ "Solidarność" oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia

8 Sierpnia 2018

Szanowni Państwo!


Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku ogłasza zapisy na BEZPŁATNY kurs specjalistyczny /Wywiad i badanie fizykalne. /Liczba miejsc ograniczona. Zapisy poprzez SMK do 3 września 2018r. Rozpoczęcie kursu (po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego) jest planowane od 21.09.2018r.6 Sierpnia 2018

Szanowni Państwo!


Zapobieganie zakażeniom HCV, HBV i HIV19 Lipca 2018

Szanowni Państwo!


Możliwość pełnienia służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej17 Lipca 2018

Szanowni Państwo!


KOMENTARZ DO POROZUMIENIA Z 9 LIPCA 2018 R. POMIĘDZY OZZPIP ORAZ NIPIP, A MINISTREM ZDROWIA I PREZESEM NFZ11 Lipca 2018

Szanowni Państwo!


Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

SZCZEPIENIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH wydanie VI zaktualizowane i uzupełnione

SZCZEPIENIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH wydanie VI zaktualizowane i uzupełnione - SPIS11 Lipca 2018

Szanowni Państwo!


Znamy szczegóły porozumienia MZ z pielęgniarkami | Polityka Lekowa Państwa - sprawdź szczegóły.
Newsletter Medexpress
11 Lipca 2018

Szanowni Państwo!


Rezydenci ostrzegają: wszystko wybuchnie jesienią.
Newsletter Medexpress
26 Czerwca 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 26-06-201815 Czerwca 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 15-06-201824 Maja 2018

Szanowni Państwo!


Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej - GALERIA21 Maja 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 21-05-201816 Maja 2018

Szanowni Państwo!


Zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 909) - w załączeniu. Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmianę, o którą jakiś czas temu wnioskowała NRPiP, do wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę i położną11 Maja 2018

Szanowni Państwo!


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu NPZ
Newsletter Medexpress
9 Maja 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 9-05-201826 Kwietnia 2018

Szanowni Państwo!


Minister o programach polityki zdrowotnej | GUS: dobre wieści od producentów farmaceutycznych
Newsletter Medexpress
18 Kwietnia 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 18-04-201816 Kwietnia 2018

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na wykład online, 19.04.2018, godz. 19.3012 Kwietnia 2018

Szanowni Państwo!


Serwis LekInfo24.pl objęty Patronatem Honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych4 Kwietnia 2018

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na bezpłatne spotkanie edukacyjne w dniu 12 kwietnia 2018 roku...27 Marca 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 27-03-201826 Marca 2018

Szanowni Państwo!


Czy minister zdrowia spełni oczekiwana ratowników? | Gala Medexpressu - zobacz relację.
Newsletter Medexpress
15 Marca 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 15-03-20189 Marca 2018

Szanowni Państwo!


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu uprzejmie informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek.

Zajęcia odbywać się będą według niżej podanego harmonogramu:

Zajęcia teoretyczne:
07.04. - 08.04.2018 r. (sobota i niedziela- w godz. 09,00 - 15,30)
21.04. - 22.04.2018 r. (sobota i niedziela- w godz. 09,00 - 15,30)
12.05. - 13.05.2018 r. (sobota i niedziela- w godz. 09,00 - 15,30)
26.05. - 27.05.2018 r. (sobota i niedziela- w godz. 09,00 - 15,30)
Zajęcia praktyczne:
Odbędą się w czerwcu 2018 r. -szczegółowy harmonogram zostanie podany w dniu rozpoczęcia zajęć. Odpłatność za kurs wynosi 430,00 zł (słownie złotych czterysta trzydzieści) - istnieje możliwość płatności w 2 ratach.

Kontakt:
Pani Wiesława Majewska
Ośrodek kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

tel. 56 654 62 34; email: szkolenia@oipip.torun.pl2 Marca 2018

Szanowni Państwo!


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu uprzejmie informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych.

Zajęcia odbywać się będą według niżej podanego harmonogramu:

Zajęcia teoretyczne:
24.03. - 25.03.2018 r. (sobota i niedziela- w godz. 09,00 - 16,45)
07.04. - 08.04.2018 r. (sobota i niedziela- w godz. 09,00 - 16,45)
13.04. - 15.04.2018 r. (piątek - w godz. 15,00 - 18,45) (sobota i niedziela - w godz. 09,00 - 16,45)
18.05. - 20.05.2018 r. (piątek - w godz. 15,00 - 18,45) (sobota i niedziela - w godz. 09,00 - 16,45)

Zajęcia praktyczne:
Odbędą się w czerwcu 2018 r. -szczegółowy harmonogram zostanie podany w dniu rozpoczęcia zajęć.

Odpłatność za kurs wynosi 530,00 zł ( słownie złotych pięćset trzydzieści).

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach (I rata 270 zł płatna do 16.03.2018 r., II rata 260 zł płatna do 10.05.2018 r.).

Kontakt:
Pani Wiesława Majewska
Ośrodek kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

tel. 56 654 62 34; email: szkolenia@oipip.torun.pl14 Lutego 2018

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki Cyfrowe - wyniki badań nad mobbingiem7 Lutego 2018Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.

Życzę nam wszystkim pracy w bezpiecznych warunkach, również organizacyjnych. Niech zespoły operacyjne, których jesteśmy częścią, będą pełne, niech przy każdej operacji będą zawsze dwie pielęgniarki operacyjne (położne operacyjne): instrumentująca i pomagająca. Niech nasi pracodawcy dojrzeją do myśli, by umożliwić nam pracę zgodną ze standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

A oto kilka słów od Zarządu EORNA


Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatywy Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej.

W roku 2018 hasłem tego dnia jest:

Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Humanitarność

Celem Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej jest zachęcenie do refleksji i skupienia nie tylko nad jakością i wysokim poziomem świadczonej opieki, ale także w zakresie ludzkiego wymiaru naszego zawodu. Wszyscy wiemy, że pielęgniarstwo w okresie okołooperacyjnym jest przede wszystkim profesją związaną z zajmowaniem się innymi ludźmi. Promujemy opiekę dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta. szczęśliwego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej dla każdego z osobna i wszystkich razem

Prezes EORNA   Wiceprezes EORNA
May Karam         Jana Wichsova


7 Lutego 2018

Szanowni Państwo!


GUS publikuje najnowsze dane nt. wysokości zarobków pielęgniarek2 Lutego 2018

Szanowni Państwo!


Ankieta dotycząca wypisywania recept1 Lutego 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 1-02-201831 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 31-01-201830 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Harmonogram posiedzeń Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku w roku 201830 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Ważne dla użytkowników platformy SMK29 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MINISTREM ZDROWIA W SPRAWIE STRATEGII - 2018.01.2618 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2017

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego. W takim przypadku prosimy o przekazanie na adres mkardasz@bydgoszcz.uw.gov.pl informacji o takiej formie działalności praktyki.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2017 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.ploraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie:
www.csioz.gov.pl

11 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 11-01-201810 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Prof. Łukasz Szumowski nowym ministrem zdrowia
Newsletter Medexpress
10 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Uprzejmie prosimy aby wszelkie zgłoszenia problemów dotyczących kodów PIN, kłopotów z zalogowaniem czy innych niejasności technicznych użytkownicy końcowi platformy IBUK Libra zgłaszali przez formularz kontaktowy "ZGŁOŚ PROBLEM", który znajduje się na naszej stronie w prawym dolnym rogu. Na wszystkie zgłoszenia odpowiadamy i nikt nie pozostanie bez pomocy czy wyjaśnienia.

Jednocześnie przypominamy, że na stronie libra.ibuk.pl również w prawym dolnym roku, w zakładce POMOC http://libra.ibuk.pl/#help znajdują się trzy krótkie filmiki, w których dokładnie wyjaśniamy zasady rejestracji konta użytkownika, kiedy i gdzie należy dodać kod PIN czy w jaki sposób wyszukać daną książkę. O ile to możliwe, proszę przy przekazywaniu kodów PIN, przypominać nowym użytkownikom aby przed rejestracją konta obejrzeli te tutoriale.10 Stycznia 2018

Szanowni Państwo!


Monitoring mediów 10-01-2018Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry