Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012

Zawiadomienie o zebraniach wyborczych

W związku z upływem VII Kadencji Samorządu
Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Komisja Wyborcza działająca
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Włocławku informuje ,
że zebrania wyborcze na Delegatów VIII Kadencji do Samorządu odbywać
się będą zgodnie z ustalonym porządkiem w dniach od 3 września do 25 września 2019r.

W zebraniu wyborczym mają prawo brać udział członkowie
samorządu wpisani do rejestru wyborców danego regionu wyborczego.

Rejestr wyborców poszczególnych regionów wyborczych
jest do wglądu w biurze OIPiP z siedzibą we Włocławku przy ul Dziewińskiej 17
w dni robocze w godzinach pracy biura Izby lub pod numerem telefonu 54 231 18 77

Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących !

Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie
wyborczym nie ma wpływu na ważność wyborów!

Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych

Okręgowa Komisja Wyborcza

REJON WYBORCZY NR 1...

REJON WYBORCZY NR 2...

REJON WYBORCZY NR 3...

REJON WYBORCZY NR 4...

REJON WYBORCZY NR 5...

REJON WYBORCZY NR 6...

REJON WYBORCZY NR 7...

REJON WYBORCZY NR 8...Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w

2019 roku wynosi 38,03 zł

Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.
98 1500 1780 1217 8005 7933 0000


UWAGA

Regulamin Kapituły odznaczeń ,,Złoty Czepek" zatwierdzony Uchwałą nr 1 Kapituły z dnia 29.03.2019r.20 Grudnia 2019

Szanowni Państwo!


Wydział Nauk o Zdrowiu
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

oraz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

zapraszają
na

I Krajową Konferencję naukową pt.:

Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym

Włocławek 14.05.2020 r.

KOMUNIKAT 120 Grudnia 2019

Szanowni Państwo!
16 Grudnia 2019

Szanowni Państwo!
13 Grudnia 2019

Szanowni Państwo!


NEWSletter NIPiP 10 grudnia 20194 Grudnia 2019

Szanowni Państwo!


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. zo. o. z siedzibą w Rzeszowie wygrał przetarg w CKPiP Warszawa na realizację kursu specjalizacyjnego w zakresie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Specjalizacja będzie dofinansowana z MZ, zjazdy będą odbywały się w *Toruniu 1 raz w miesiącu.* Zapraszam chętnych do rejestracji przez system SMK.Czas rekrutacji do *18 grudnia *( bardzo krótki czas rekrutacji), *w tym dniu odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne w Toruniu w OIPiP*. Bardzo proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród placówek medycznych naszego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest to okazja by ukończyć specjalizację bez dodatkowych kosztów.W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji Kierownik kursu Beata Świerczyńska, beataswier@o2.pl29 Listopada 2019

Szanowni Państwo!


Zaproszenie na Kongres Zdrowia Publicznego 201913 Listopada 2019

Szanowni Państwo!


Komunikat dotyczący zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne.(2019-11-07)ZASADY ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628)

Przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

I. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - § 4a rozporządzenia o kwotą co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).

II. PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO

do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

III. POCHODNE

wymienione expressis verbis - § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz Zarządzenie Nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich ww. wartości pochodnych wynikających z ustawy , które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 zł jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

Dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.)

   
TAK NIE

- wynagrodzenie (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, umowy kontraktowe)


- dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy


- dodatki stażowe nieprzekraczajace 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika


- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (również na Fundusz Emerytur Pomostowych)


- dodatki stażowe przekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

- wynagrodzenie za pracę w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych


- dodatki funkcyjne


- premie i nagrody


- nadgodziny


- ekwiwalent za urlopy


- odprawy emerytalne i rentowe


- nagrody jubileuszowe


- odprawy z przyczyn ekonomicznych


- inne
IV. Kary umowne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarto postanowienie o zwrocie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2015r., i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

Narodowy Fundusz Zdrowia uprawniony jest na podstawie art. 61a ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.12 Listopada 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 6 listopada 201921 Października 2019

Szanowni Państwo!


Jest nowy Kalendarz szczepień ochronnych | Ranking miast z najlepszymi szpitalami. Kraków wyżej niż Dubaj!
Newsletter Medexpress
16 Października 2019

Szanowni Państwo!


Uchwała nr 1679/VIIP/2019- wniosek o opiniowanie16 Października 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 15 października 201914 Października 2019

Szanowni Państwo!


Ankieta dot. wiadomości o samorządzie10 Października 2019

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki znalazły sposób jak wyegzekwować u świadczeniodawców przestrzeganie norm zatrudnienia | Co daje szczepienie przeciw grypie, jeśli i tak się na nią zachoruje?
Newsletter Medexpress
8 Października 2019

Szanowni Państwo!


Zdrowie na ostatniej prostej kampanii | Dbałość o urodę może zaszkodzić
Newsletter Medexpress
4 Października 2019

Szanowni Państwo!


Jak w Łodzi zlikwidowano kolejki | Czy w polskich szpitalach może niepotrzebnie umierać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie?
Newsletter Medexpress
4 Października 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 3 października 201926 Września 2019

Szanowni Państwo!


Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA)24 Września 2019

Szanowni Państwo!


Jest projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
Newsletter Medexpress
16 Września 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 13 września 201913 Września 2019

Szanowni Państwo!


Warsztaty szkoleniowe "Opieka stomijna" - 12 października 2019r - Włocławek26 Sierpnia 2019

Szanowni Państwo!


Solidarność zawodowa Pielęgniarek - badanie naukowe22 Sierpnia 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 22 sierpnia 201921 Sierpnia 2019

Szanowni Państwo!


Prezes KIF: W przyszłym tygodniu złożymy skargę do Trybunału Konstytucyjnego
Newsletter Medexpress
12 Sierpnia 2019

Szanowni Państwo!


Pielęgniarki: pracodawcy wypowiadają 1200 zł. Jest odpowiedź OZZPiP | ZUS zadowolony z e-zwolnień: Rośnie kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych
Newsletter Medexpress
29 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 25 lipca 201923 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


OD 19 LIPCA DO 20 WRZEŚNIA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na:

-BEZPŁATNE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO.
Zajęcia: trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia oraz soboty

- BEZPŁATNE STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (zajęcia pn-pt)

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie PWSZ we Włocławku

Studia licencjackie

Studia magisterskie16 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


Stanowisko nr 27 w sprawie utworzenia nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa"16 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


Newsletter NIPiP 11 lipca 2019 r. Stanowiska Prezydium NRPiP16 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


Stanowisko Nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 201916 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


MZ zdradza pomysły na rozwój kadr medycznych/ NIA: W aptekach brakuje niezbędnych leków
Newsletter Medexpress
11 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od 24 czerwca br. ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na BEZPŁATNE studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. Nabór potrwa do 18 lipca 2019 r. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego nastąpi 23 lipca 2019r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie PWSZ we Włocławku

Studia licencjackie

Studia magisterskie2 Lipca 2019

Szanowni Państwo!


Krzysztof Bukiel: Chcemy, aby lekarze ograniczyli czas pracy do 48 godzin tygodniowo! | Rozporządzenie normujące pracę SOR weszło w życie
Newsletter Medexpress
26 Czerwca 2019

Szanowni Państwo!


REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ10 Czerwca 2019

Szanowni Państwo!


Raport z badania "Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią"24 Maja 2019

Szanowni Państwo!


MATERIAŁY DŹWIĘKOWE ZE ŚWIĘTA PIELĘGNIAREK - RADIO HIT21 Maja 2019

Szanowni Państwo!


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej - galeria zdjęć8 Maja 2019

Szanowni Państwo!


Nasze majowe święta - NIPiP1 Maja 2019

Szanowni Państwo!


Ważny komunikat NIPiP ws. egzaminów specjalizacyjnych
Newsletter Medexpress


24 Kwietnia 2019

Szanowni Państwo!


Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej oraz II Konferencja "Transplantologia, opowieść o najpiękniejszym darze" - Włocławek - 17.05.2019r.17 Kwietnia 2019

Szanowni Państwo!


Będzie kontrola realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Newsletter Medexpress
1 Kwietnia 2019

Szanowni Państwo!


Oczyszczanie rany. Jak oddzielić od rany przyschnięty opatrunek?
Newsletter Evereth News
UWAGA
Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl(zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami w zakresie wykazywania w zeznaniach rocznych i zapłaty podatku od udziału w szkoleniach oraz refundacji w całości lub części kosztów szkoleń organizowanych lub zwracanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku informujemy, iż w wyniku przychylnego dla członków samorządu pielęgniarek i położnych orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 1206/15 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0387F40AFE - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) którym oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów podtrzymującego swoje stanowisko (sprawa OIPiP w Katowicach), w następstwie czego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swoich licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych (tak np.:

z dnia 5 stycznia 2018 r. nr 0113-KDIPT2- 3.4011.320.2017.1.PR -
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0113-kdipt2-3-4011-320-2017-1-pr

z dnia 23 marca 2018 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.49.2018.1.KP -
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0112-kdil3-3-4011-49-2018-1-kp

z dnia 28 marca 2018 r. nr o115-KDIT2-2.401r.6o.2o18.2.ENB
https://interpretacje-podatkowe.org/kurs/0115-kdit2-2-4011-60-2018-2-enb

z dnia 4 kwietnia 2018 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.79.2018.1.MM -
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0112-kdil3-3-4011-79-2018-1-mm

z dnia 11 maja 2018 r. nr 0115-KDIT2.2.4011.81.2018.1.RS.
>https://interpretacje-podatkowe.org/przychod/0115-kdit2-2-4011-81-2018-1-rsuznał za prawidłowe stanowisko, że wobec nałożonych ustawowo obowiązków uczestnictwa w szkoleniach po stronie uczestnika (pielęgniarki i położnej) nie powstaje przychód z tego tytułu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy wydatki na szkolenia wprawdzie ponosi samorząd, ale pochodzą one ze składek członkowskich opłaconych przez pielęgniarki i położne (w przypadkach, gdy szkolenie organizowane jest i finansowane ze środków własnych OIPiP; organizowane przez podmiot trzeci, ale finansowane przez OIPiP ze środków własnych; organizowane przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości bądź w części przez OIPiP)
Ponadto Okręgowa Izba nie ma obowiązku sporządzania w takich przypadkach PIT-8C.

W związku ze zmianą stanowiska organów podatkowych oraz linii orzeczniczej osoby uczestniczące w szkoleniach finansowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ze składek członków Izby mogą wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku za lata poprzednie do okresu przedawnienia, tj. za lata 2012 - 2017 r.

Wniosek i stwierdzenie nadpłaty OIPiP - wzórSzanowni Państwo!
Delegatki i Delegaci !


Zaproszenie

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 15 marca 2019 (piątek) o godzinie 10:00
odbędzie się posiedzenie XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych we Włocławku. Rejestracja Delegatów rozpocznie się o godzinie 9:30 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku,
przy ul. Dziewińskiej 17.

W imieniu swoim i ORPiP

Zapraszam !!!!

Małgorzata Zawirowska
Przewodnicząca ORPiP we Włocławku30 Stycznia 2019

Szanowni Państwo!


23 Stycznia 2019

Szanowni Państwo!


Podarujmy 1% podatku na Dom Seniora Pielęgniarki

8 Stycznia 2019

Szanowni Państwo!


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2018

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych. Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego. W takim przypadku prosimy o przekazanie na adres mkardasz@bydgoszcz.uw.gov.pl informacji o takiej formie działalności praktyki.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2018 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.ploraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie:
www.csioz.gov.pl

2 Stycznia 2019

Szanowni Państwo!


Czego w nadchodzącym roku boją się pielęgniarki? | PPOZ: W przyszłość patrzymy mało optymistycznie
Newsletter Medexpress
Archiwum wiadomości:

- Rok 2020

- Rok 2019

- Rok 2018

- Rok 2017

- Rok 2016

- Rok 2015

- Rok 2014

- Rok 2013

- Rok 2012


Idź do góry