UWAGA !


dotyczy osób wykonujących lub zamierzających wykonywać zawód w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego

Tylko do 31 marca 2013r. wnioski dotyczące wpisów do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmian oraz
wykreśleń z tego rejestru mogą być składane w wersji papierowej.

Po tym terminie możliwe będzie składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej RPWDL.

Warunkiem do złożenia wniosku za pomocą platformy RPWDL jest posiadanie aktywnego konta na tej platformie oraz posiadanie certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na ePUAP.

Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznaczać będzie brak możliwości składania wniosków w RPWDL dotyczących rejestracji, wykreślenia praktyki lub dokonania zmian w rejestrze po 31 marca 2013 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, które weszło w życie z dniem 10 grudnia 2012 r.,termin składania wniosków do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w formie papierowej zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2013 r.

Informacje o profilu zaufanym i sposobie jego uzyskania w poniższym linku:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe/leId=6