Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

1. Informacja dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ubiegających się o uznawanie kwalifikacji w zawodach
    pielęgniarki/położnej w Polsce...


2. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych na terenie państw Unii Europejskiej

3. Oświadczenia i rodzaje wniosków dla pielęgniarek i położnych obywateli innego niż Rzeczypospolita Polska państwa
    członkowskiego Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polski.


4. Przewodnik Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej nie będącej obywatelem jednego z państw
    członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej


5. Wykaz ośrodków informacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach UniiEuropejskiej.

6. Informacja w sprawie nostryfikacji dyplomów.

7. Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji
    do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
    Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji
    Szwajcarskiej.


8. Rozporządzenie w sprawie studiów pomostowych.

9. Regulowane zawody i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.Opis wymagań kwalifikacyjnych

10. System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce.

11. Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

POWRÓT