Dokumenty do pobrania...

Podstawa prawna: Uchwała nr 266/IV/2007 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych.

Zadania Ośrodka:

1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

7) Opracowanie wzorów dokumentów, zaświadczeń wydawanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

8) Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje dla pielęgniarek i położnych dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych w ochronie zdrowia, w tym zawodu pielęgniarki lub położnej, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.