1. Obszar działania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku (OIPiP) działa na obszarze powiatów:

- włocławskiego,
- rypińskiego,
- radziejowskiego,
- aleksandrowskiego,
- lipnowskiego - województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie z dnia 1 lipca 2011r . o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U.Nr.41 poz.178 z późn. zmianami). Przynależność do samorządu osób wykonujących lub zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej jest obowiązkowa.

2. Struktura organizacyjna

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach wyborczych ustalonych przez Okręgową Radę.

Okręgowy Zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez Okregową Radę.
Delegatami Okręgowej Izby we Włocławku na VII kadencję samorządu są:

AGNIESZKA TRZĄSALSKA
ALEKSANDRA ZABOROWSKA
ALICJA GRABOWSKA  
ANNA DĘBICKA  
ANNA SZELĄGOWSKA
ANNA ŻEBROWSKA
BARBARA CENDROWSKA
BARBARA CHMIELEWSKA
BARBARA GOŹDZIK
BARBARA RYKOWSKA
BARBARA TYLCZYŃSKA
BEATA BŁASZKIEWICZ
BEATA HAOR
BEATA KINIORSKA-RACIBORSKA
BEATA NAŁUDKA
BEATA ULANOWSKA
DANUTA ELUSZKIEWICZ
DANUTA GADALIŃSKA
DANUTA PŁOSZAJ- ZIÓŁKOWSKA
DANUTA ROGALSKA
ELŻBIETA KUBIAK
ELŻBIETA MARCINIAK-SOBOCIŃSKA
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
EWA KRUSZEWSKA
EWA OBUCHOWSKA
GRAŻYNA KUKUŁA
GRAŻYNA RZEKANOWSKA
HALINA HIŃCZEWSKA
HENRYKA STĘPNIAK
IRENA POSTRACH
IWONA CZARNIECKA
IZABELA PATRONIAK
JADWIGA STRÓŻYK
JAROSŁAW PRYKOWSKI
JOANNA MIELCAREK
JOLANTA BRZUSZKIEWICZ
JOLANTA KŁOSOWSKA
JOLANTA ŚWIERSKA
MAŁGORZATA DĄBROWSKA
MAŁGORZATA GUŹNICZAK
MAŁGORZATA LEWANDOWSKA
MAŁGORZATA ZAWIROWSKA
MARIA ADAMCZEWSKA
MARIA DOMBRZALSKA
MARIA KACPRZAK
MARZANNA WŁADECKA
RENATA JABŁOŃSKA
RENATA JARĘBSKA
RENATA KACZMAREK-CZYŻAK
RENATA MORACZEWSKA
SŁAWOMIRA SITARZ
TERESA MIŁKOWSKA
VIOLETTA REDZIMSKA
WIESŁAW BOCHENEK
ZOFIA CYBULSKA
ZOFIA NEJMAN

3. Samorząd

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŻNYCH - jest organem samorządu, wyboru jej członków dokonuje Okręgowy Zjazd, wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby na podstawie art.24.ust.1-6 ustawy z dnia 1.07.2011r o samorządzie pielęgniarek i położnych.

4. Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Małgorzata Zawirowska - - Przewodnicząca
Beata Ulanowska - Wiceprzewodniczaca
Jolanta Świerska - Sekretarz
Anna Żebrowska - Skarbnik
Aleksandra Zaborowska - Członek
Anna Szelągowska - Członek
Barbara Cendrowska - Członek
Barbara Goździk - Członek
Barbara Rykowska - Członek
Danuta Gadalińska - Członek
Elżbieta Marciniak-Sobocińska - Członek
Jarosław Prykowski - Członek
Maria Dombrzalska - Członek
Marzanna Władecka - Członek
Teresa Miłkowska - Członek
Violetta Redzimska - Członek

5. Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

W imieniu Rady działa Prezydium ORPiP.
W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Rady wybrany przez Okręgowy Zjazd oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Małgorzata Zawirowska - - Przewodnicząca
Beata Ulanowska - Wiceprzewodniczaca
Jolanta Świerska - Sekretarz
Anna Żebrowska - Skarbnik
Anna Szelągowska - Członek

6. Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji

Beata Błaszkiewicz - Przewodnicząca
Beata Nałudka - Sekretarz
Agnieszka Trząsalska - Członek
Elżbieta Kubiak - Członek
Maria Adamczewska - Członek
Renata Jabłońska - Członek

7. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Okręgowy Sąd rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne.

Wiesław Bochenek - Przewodniczący
Barbara Tylczyńska - Członek
Jadwiga Stróżyk - Członek
Joanna Mielcarek - Członek
Renata Jarębska - Członek
Zofia Cybulska - Członek

8. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

Okręgowy Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Danuta Płoszaj Ziółkowska - ORzOZPiP
Barbara Chmielewska - Z-ca ORzOZPiP
Danuta Eluszkiewicz - Z-ca ORzOZPiP
Danuta Rogalska - Z-ca ORzOZPiP
Grażyna Rzekanowska - Z-ca ORzOZPiP
Zofia Nejman - Z-ca ORzOZPiP