PRZEPISY KONKURSOWE:

Na podstawie § 10 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
    na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcom( DZ.U. z 2012r. poz.182).

PODMIOTY, KTÓRE ZGłOSIłY ZAMIAR OGłOSZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA PIELĘGNIARSKIE STANOWISKA KIEROWNICZE STAN NA 12 Stycznia 2017 r.


   
Lp. Nazwa Podmiotu Konkurs na Stanowisko

1.


2.


3.


4.


...


...


...


...


...

...


...


...