Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku informuje , że stosownie do art 97 ust 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r, o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (DZ.U.z 2011r., poz 1039 z późn.zm.)osoby , które przed dniem wejścia w życie przywołanej Ustawy tj.1 stycznia 2012r.,ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki czy położnej , które nie uzyskały stwierdzenia prawa do wykonywania zawodu a spełniają inne wymagania określone w art 28 albo w art.31 ustawy a dnia 15 lipca 2011r. o Zawodach Pielęgniarki i Położnej, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia _1-go stycznia 2015r.złożą stosowny wniosek w siedzibie Izby .
  Jeżeli Pani /Pan nie posiada stwierdzonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i ukończyła/ukończył kształcenie w jednej z form określonych w przytoczonym powyżej art. 97 Ustawy prosimy o _Pilny kontakt z Okręgową Izbą .
  Ponadto informujemy , że Pielęgniarki /Położne posiadające stwierdzone prawo wykonywania zawodu i wydany dokument przez OIPiP we Włocławku w formie papierowej na (złożonym białym kartonie ze zdjęciem )miały obowiązek wymiany w/w prawa do wykonywania zawodu na ,,nowe"(książeczka w w granatowej oprawce)do dnia 31 grudnia 2001r.
   Jeżeli pielęgniarka/położna nie dokonała w/w wymiany jest zobowiązana do dokonania wymiany do końca bieżącego roku.W przeciwnym wypadku po upływie tego terminu _prawo do wykonywania zawodu wygasa.
  Jednocześnie informujemy,że wymiana prawa wykonywania zawodu jest nieodpłatna .

  Od 1 lipca 2014r.pielęgniarki i położne są osobami uprawnionymi do kontynuowania zleceń na wyroby medyczne.

  1 -go stycznia 2014r. roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ , wraz z określeniem poziomu , tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania , kryterium przyznawania ,okresów użytkowania i limitem cen napraw.Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie ,który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne.
  Zgodnie z art.38ust 1 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych Świadczeniobiorcom przysługuje , na określonych zasadach w ustawie , zaopatrzenie w wyroby medyczne , na zlecenie osoby uprawnionej ,oraz ich naprawa._Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust.4 może odbyć się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego,_o której mowa w art.5pkt 26 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych .
  Wyżej wymienione rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmitami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (DZ.U.z 2009r.Nr139.poz1141 z późn.zm.).
  Zgodnie z delegacją ustawową uprawnionymi osobami do kontynuacji wydawania zleceń na wyroby medyczne takich jak :_cewniki urologiczne, cewniki jednorazowe urologiczne , worki do zbiórki moczu z odpływem, worki stomijne samoprzylepne ,pieluchomajtki lub majtki chłonne, zmienne wkłady anatomiczne wyrobów medycznych na zlecenie są pielęgniarka lub położna _ubezpieczenia zdrowotnego tz -pielęgniarkę lub położną będącą świadczeniodawcą , z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038)
PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie:


- Ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom    specjalizacji
- Zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu    małżeństwa
- Kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających - należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
- Studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
- Uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć dyplom ich nadania
- Zmiany adresu zamieszkania
- Zmiany miejsca pracy
- Przejścia na emeryturę, rentę,
- Przebywania na bezrobociu
- Zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej


Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek
Niezbędne wnioski do pobrania